Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy with Foraminoplasty for Down-migrated Disc Herniation: A Single-center Observational Study
Ching-Ting Tai, Kuo-Tai Chen, Shang-Wun Jhang, Guan-Chyuan Wang, Kai-Sheng Chang, Li-wei Sun, Chien-Min Chen
J Minim Invasive Spine Surg Tech. 2022;7(1):9-15.   Published online 2022 Jan 24     DOI: https://doi.org/10.21182/jmisst.2021.00346
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Strategies to Improve Neurological Safety in Full-Endoscopic Lumbar Fusion Surgery: A Comprehensive Review
Yu-Chia Hsu, Yuan-Fu Liu, Chao-Jui Chang, Yu-Meng Hsiao, Yi-Hung Huang, Keng-Chang Liu, Chien-Min Chen, Cheng-Li Lin
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Te.2024; 9(Suppl 1): S3.     CrossRef
Full-Endoscopic Extraforaminal Approach for Extraforaminal Herniated Intervertebral Disc Disease: Exploring Challenging Case
Jae Hwan Lee, Kai-Sheng Chang, Li-Wei Sun, Kuo-Tai Chen, Chien-Min Chen
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Te.2024; 9(Suppl 1): S85.     CrossRef