PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique10.21182/jmisst.2016.0003820161150-52Simultaneous L4-5 Transforaminal and L5-S1 Interlaminar Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for L4-5 Down Migrated Disc: A Technical Case ReportSang Soo Eun, Sang-Ho Leehttp://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2016-00038.pdf, http://jmisst.org/journal/view.php?doi=10.21182/jmisst.2016.00038, http://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2016-00038.pdf
10.21203/rs.3.rs-761501/v22022A comparison study of percutaneous endoscopic interlaminar discectomy and transforaminal discectomy for L5-S1 calcified lumbar disc herniationYuanpei Cheng, Xiaokang Cheng, Han Wuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-761501/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-761501/v2.html
10.21203/rs.3.rs-761501/v32022A comparative study of percutaneous endoscopic interlaminar discectomy and transforaminal discectomy for L5-S1 calcified lumbar disc herniationYuanpei Cheng, Xiaokang Cheng, Han Wuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-761501/v3, https://www.researchsquare.com/article/rs-761501/v3.html
10.21203/rs.3.rs-459110/v12021Percutaneous Endoscopic Transforaminal Discectomy with Foraminoplasty in the Treatment of L4-L5 and L5-S1 Disc Herniation: A Minimum 1-year Follow-up Study.Haowei Jiang, Yongli Wang, Tianshun Fang, Jiangbo Nie, Mingchao Jin, Qian Lu, Xuesheng Jianghttps://www.researchsquare.com/article/rs-459110/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-459110/v1.html
BMC Musculoskeletal Disorders10.1186/s12891-022-05186-z2022231A comparative study of percutaneous endoscopic interlaminar discectomy and transforaminal discectomy for L5-S1 calcified lumbar disc herniationYuan-Pei Cheng, Xiao-Kang Cheng, Han Wuhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12891-022-05186-z.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-022-05186-z/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12891-022-05186-z.pdf
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2020.10.1052021146e413-e418Early Clinical Outcomes of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for L4-5 Highly Down-Migrated Disc Herniation: Interlaminar Approach Versus Transforaminal ApproachKelun Huang, Guoliang Chen, Sheng Lu, Chaowei Lin, Shiyang Wu, Bi Chen, Jinwei Ying, Yu Wang, Minyu Zhu, Honglin Tenghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S187887502032297X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S187887502032297X?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-773854/v22022Percutaneous endoscopic interlaminar discectomy for L5-S1 calcified lumbar disc herniation: a retrospective studyYuanpei Cheng, Qianru Zhang, Yongbo Li, Xipeng Chen, Han Wuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-773854/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-773854/v2.html
10.21203/rs.3.rs-1983641/v12022The effective analysis of percutaneous endoscopic interlaminar discectomy in the treatment of L4/5 intervertebral disc herniationBobo Zhang, Yimin Yanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-1983641/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1983641/v1.html
Orthopaedic Surgery10.1111/os.128622021133979-988Percutaneous Endoscopic Lumbar DiscectomyviaTransforaminal Approach Combined with Interlaminar Approach forL4/5 andL5/S1Two‐Level Disc HerniationZhi Zhou, Hai‐jian Ni, Wei Zhao, Guang‐fei Gu, Jia Chen, Yan‐jie Zhu, Chao‐bo Feng, Hao‐yu Gong, Yun‐shan Fan, Shi‐sheng Hehttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/os.12862, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/os.12862, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/os.12862
Bioscience Reports10.1042/bsr201818662019392Percutaneous endoscopic transforaminal discectomy precedes interlaminar discectomy in the efficacy and safety for lumbar disc herniationPeng Chen, Yihe Hu, Zhanzhan Lihttps://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20181866/844418/bsr-2018-1866.pdf, https://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20181866/844418/bsr-2018-1866.pdf